Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig

Om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste du som byggherre också utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige är din sakkunnige under det tekniskt samråd och ska i övrigt hjälpa dig att bland
annat se till att alla kontroller som är nödvändiga enligt olika lagar blir gjorda. Han eller hon kommer också ut till byggarbetsplatsen då och då.

Den kontrollansvarige bör komma in tidigt i projektet och ska vara utsedd av byggherren (den som bygger) när bygglovshandlingar eller anmälan lämnas in till byggnadsnämnden.

Se den kontrollansvarige som en partner och rådgivare! Du betalar för tjänsten, men kan också få stor nytta av den. Vid i stort sett alla byggen kommer ni att ha mycket kontakt. Lägg därför ner lite tid på att
välja en kontrollansvarig som du tror att du kan trivas med! Ett sätt är att fråga efter referenser från liknande projekt. Det kan vara en fördel att anlita en person som arbetat i området och är insatt i kommunens
rutiner.

Certifierad kontrollansvarig

Från den 1 juli 2013 ska kontrollansvarige vara certifierad. Personen ska då kunnat visa upp certifikatsbevis på att den bland annat införskaffat nödvändig kunskap om den nya plan- och bygglagen.

Vad gör den kontrollansvarige?

Kontrollansvarig bör vara med tidigt i projektet för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Den ska till exempel hjälpa till att skriva ett förslag till kontrollplan. När planen fastställts av kommunen ska den
kontrollansvarige se till att kontrollplanen verifieras, gällande bestämmelser följs och att projektörer och entreprenörer som anlitas i projektet följer planerna. Den kontrollansvarige ska delta på det
tekniska samrådet, vid kommunens arbetsplatsbesök och vid slutsamråd samt vid de besiktningar och kontroller som beskrivits i kontrollplanen.

De formella uppgifter en kontrollansvarig har är:

  • biträda byggherren med att upprätta kontrollplan
  • att se till att kontrollplaner och gällande bestämmelser och villkor följs
  • informera byggherren vid avvikelser från föreskrifter och villkor
  • biträda vid inventering av farligt avfall
  • närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser inför slutbeskedet
  • avge utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  • meddela byggnadsnämnden om man lämnar sitt uppdrag

Läs mer här​ om vad certifierad kontrollansvarig innebär